Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden


Hesta International B.V.

Artikel 1 Toepassing

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, verkopen, leveringen, producten en diensten van Hesta International B.V. (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08160657).

2. De voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen de opdrachtgever en Hesta International B.V., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

3. Als de door de opdrachtgever gebruikte uniforme inkoopvoorwaarden en onderhavige leveringsvoorwaarden samentreffen, zullen de laatste prevaleren. Hesta International B.V. kan afwijkende voorwaarden accepteren. De door de opdrachtgever gebruikte voorwaarden zijn voor Hesta International B.V. van toepassing indien Hesta International B.V. deze schriftelijk heeft aanvaard.

4. In het geval van gehele of gedeeltelijke nietigheid of ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht.


Artikel 2 Definities

1. Hesta International B.V.: de onderneming, die de onderhavige voorwaarden toepast.

2. Opdrachtgever: degene die de opdracht heeft gegeven.


Artikel 3 Offerte.

Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zijn geldig gedurende dertig (30) dagen. Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Hesta International B.V. gedaan, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend. Onder offertes worden mede verstaan eventuele bijlagen.


Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

Overeenkomsten komen tot stand wanneer Hesta International B.V. binnen twee weken na ontvangst van de opdracht van de opdrachtgever, hetzij deze bevestigt, hetzij met de uitvoering ervan begint.


Artikel 5 Wijziging in de opdracht

1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door of namens de opdrachtgever, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen in de opdracht geven geen aanleiding tot het in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.

2. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht verlangde wijzigingen moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan Hesta International B.V. worden doorgegeven. Bij opgave op een andere wijze is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor de rekening van de opdrachtgever.

3. Veranderingen in een al verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke overeengekomen levertijd kan worden overschreden.


Artikel 6 Eigendommen van de opdrachtgever

1. Betreffende bewaring en gebruik van zaken die hem of door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd zal Hesta International B.V. dezelfde zorg aanwenden als zijn eigen bezittingen.

2. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij dit voor eigen rekening te verzekeren.


Artikel 7 Eigendommen van Hesta International B.V.

1. Alle aan de opdrachtgever geleverde producten blijven eigendom van Hesta International B.V., totdat alle bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is voor de overeenkomst geleverde of te leveren producten of verrichte of te verrichten werkzaamheden volledig aan Hesta International B.V. zijn betaald.

2. De geleverde goederen, die door de opdrachtgever niet betaald zijn, kunnen door Hesta International B.V. terstond worden teruggevorderd.

3. Bij beschadiging of tenietgaan van de aan de opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in het vorige lid, wordt deze schade in rekening gebracht, onverminderd het recht verdere kosten en interesten te vorderen.


Artikel 8 Betaling

1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van korting zodanig dat Hesta International B.V. binnen de overeengekomen betalingstermijn de beschikking heeft over het gefactureerde bedrag.

2. Tenzij anders is overeengekomen is de betalingstermijn 30 dagen, te beginnen bij de factuurdatum.

3. Hesta International B.V. is gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid te verlangen en afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wordt hem over het factuurbedrag 2 % berekend.

4. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de opdrachtgever over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht overeenkomend met de wettelijke rente. Delen van maanden worden voor de berekening van deze rente in aanmerking genomen als volle maanden.

5. Het eigendom van goederen en rechten blijft aan Hesta International B.V. en gaat pas over op de opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen van alle geleverde goederen en diensten heeft voldaan.

6. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, zijn voor de rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen minstens 5 % van het verschuldigde bedrag.


Artikel 9 Prijzen en prijswijzigingen

1. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen gebaseerd op tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende inkoopprijzen, lonen, loonkosten, vrachten, verzekeringspremies en andere kosten.

2. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen exclusief BTW en andere belastingen en heffingen wegens de verkoop en levering.

3. Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen exclusief vervoer en overige kosten.

4. Wijzigingen in de kosten van producten, diensten en materialen benodigd voor de opdracht die intreden na de aanvaarding van de opdracht kunnen aan opdrachtgever worden doorberekend.

5. Wijziging in de aangeboden dan wel overeengekomen prijs, waartoe Hesta International B.V. op grond van wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd is, zoals invoerrechten, omzetbelasting, loonsverhoging en dergelijke, zijn te allen tijde toegestaan.


Artikel 10 Levering

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering altijd plaats “af verkoper”. Levering vindt plaats op het moment waarop de zaken worden aangeboden op de afgesproken en / of gebruikelijke plaats en tijd.

2. Bij franco levering van producten wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending of transport gevolgd, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending zijn de meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

3. Opdrachtgever is verplicht de zaken bij de eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien opdrachtgever hieraan niet voldoet, kunnen alle hieruit voortvloeiende kosten aan hem in rekening worden gebracht.


Artikel 11 Deellevering

Iedere deellevering, waaronder ook wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.


Artikel 12 Leveringstermijn

Als levertijd geldt de termijn welke tussen de partijen is overeengekomen. Hesta International B.V. heeft ten allen tijde recht op een naleveringstermijn van 30 dagen, ingaande op de eerste dag na afloop van de overeengekomen levertijd. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Hesta International B.V. schriftelijk in gebreke te stellen.


Artikel 13 Verzuim van de opdrachtgever

1. Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van diensten of producten door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan diens zijde wordt vertraagd, kan Hesta International B.V. het volledig overeengekomen bedrag in rekening brengen, onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interesten te vorderen.

2. In geval van verzuim van de opdrachtgever kan Hesta International B.V. alle daaraan verbonden rechtsgevolgen inroepen en zijn alle vorderingen van Hesta International B.V. op de opdrachtgever direct en ineens opeisbaar.


Artikel 14 Overmacht

1. Indien een toeleverancier van Hesta International B.V. door welke oorzaak ook, ondanks aanmaningen in gebreke blijft met leveren, dan wel niet tijdig of ondeugdelijk, geldt dit ten aanzien van de opdrachtgever voor Hesta International B.V. als overmacht vanaf de datum dat de (na)levering zoals vermeld in artikel 13 is verstreken.

2. Overmacht is tevens, elke van de wil van de partijen onafhankelijke of onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door Hesta International B.V. redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen werkstaking, transportmoeilijkheden, onvoldoende toevoer van grond- en / of brandstoffen, brand, overheidsmaatregelen waaronder in- en uitvoerverboden, natuurlijke rampen, oorlog, mobilisering en contingenteringen.


Artikel 15 Beëindiging door Hesta International B.V.

1. De opdrachtgever wordt zonder nadere aankondiging geacht in verzuim te zijn als hij één of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst of deze voordwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; bij surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever.

2. Hesta International B.V. heeft in het een van de gevallen van lid 1 het recht na sommatie en / of gerechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

3. Bij surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever is Hesta International B.V. bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden.


Artikel 16 Annulering door de opdrachtgever

Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan Hesta International B.V. alle voor de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden. Dit onverminderd het recht van Hesta International B.V. op vergoeding wegens winstderving en de uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interesten.


Artikel 17 Klachten en reclames

1. Opdrachtgever dient de zaken direct na voltooiing van de opdracht te inspecteren. Reclames betreffende gebreken, welke bij de inspectie zijn ontdekt of redelijkerwijze hadden moeten worden ontdekt, dienen binnen 14 dagen na voltooiing van de opdracht schriftelijk ter kennisgeving aan Hesta International B.V. te zijn gebracht.

2. Reclames betreffende gebreken, welke niet bij de inspectie, zoals vermeld in lid 1 zijn ontdekt of redelijkerwijze hadden moeten worden ontdekt, dienen binnen 14 dagen nadat deze bij de opdrachtgever zijn gemeld respectievelijk redelijkerwijze aan de opdrachtgever hadden kunnen blijken, schriftelijk ter kennisgeving aan Hesta International B.V. te zijn gebracht.

3. De in de leden 1 en 2 vermelde reclames kunnen in ieder geval niet meer worden ingediend nadat 2 manden na de datum van de voltooiing van de opdracht zijn verstreken.

4. Reclames als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt, of op andere wijze daarover heeft beschikt.

5. De aansprakelijkheid van Hesta International B.V. op grond van enige overeengekomen leverantie is beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag.

6. Hesta International B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, informatie of materialen die door opdrachtgever zijn verstrekt.


Artikel 18 Aansprakelijkheid

Hesta International B.V. is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke van dan wel gebreken aan het geleverde en / of de emballage, in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte schade, behoudens voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Hesta International B.V. of een


Artikel 19 Vertrouwelijke informatie

Hesta International B.V. is verplicht alle vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.


Artikel 20 Toepasselijk recht

De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht.


Artikel 21 Bevoegde rechter

Alle geschillen tussen Hesta International B.V. en de wederpartij zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de competente rechter in het arrondissement van Hesta International B.V. Behalve indien Hesta International B.V. als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.